Obtain Home windows 10 Lite v12 mới nhất – Replace tháng

Home windows 10 Lite

Home windows 10 Lite là phiên bản nhẹ của Home windows 10 dành cho các recreation thủ, quản trị viên hệ thống và người dùng chuyên nghiệp không xử lý các thành phần Home windows không cần thiết. Chú ý đây là phiên bản rút gọn sẽ được lược bỏ bớt một số chức năng nên nhẹ hơn và chỉ dành cho các máy cấu hình yếu còn máy nào cấu hình khoẻ thì nên dùng bản Home windows 10 nguyên gốc mới nhất.

Phiên bản Home windows này đã loại bỏ các ứng dụng mặc định khác nhau bao gồm trình duyệt Edge, Home windows Defender, Cortana, các tác vụ không cần thiết, trình phát nhạc và nhiều ứng dụng khác do đó biến nó thành một hệ điều hành cực nhẹ.

Trong HĐH Home windows này, các cài đặt được hiển thị cho người dùng ở cùng giai đoạn cuối của quá trình cài đặt trong một trang riêng được gọi là Bắt đầu nhanh. Nó cho phép người dùng xóa các phần khác nhau dưới dạng danh sách và trong một số phiên bản. Mặc dù trình duyệt Edge đã bị xóa nhưng Web Explorer IE 11 vẫn ở đó.

Các thành phần được lược bỏ trong Home windows 10 Lite

 • FilePicker
 • Utility Virtualization (App-V)
 • Unified Telemetry Shopper (Asimov)
 • autoplay
 • biometricservice Home windows Biometric Service
 • FileExplorer
 • diagnostics Diagnostics and Troubleshooting
 • diskdiagnosis Disk failure diagnostics
 • errorreportingcpl Downside Experiences and Options Management Panel Help
 • facerecognition Face Recognition
 • flashactivex Adobe Flash for Web Explorer
 • font_holomd2 Holo MDL2 Property
 • Sport Explorer
 • Home windows Assist content material
 • Assist file assist (CHM)
 • hwsupport_fax Fax
 • hwsupport_internetprintingclient Web Printing Shopper
 • insiderhub Home windows Insider Hub
 • isoburn Home windows Disc Picture Burning Device
 • Enter Methodology Editor (IME)
 • langimejp Japanese (IME)
 • langimeko Korean (IME)
 • Chinese language Conventional (IME)
 • lxss Home windows Subsystem for Linux
 • mailcommdll Home windows Mail Communications DLL
 • manifestbackup Manifest Backup (WinSxSBackup)
 • manualsetup Handbook Setup
 • Microsoft.Promoting.Xaml Promoting.Xaml
 • Microsoft.BingWeather BingWeather
 • Microsoft.BioEnrollment BioEnrollment
 • Microsoft.DesktopAppInstaller DesktopAppInstaller
 • Microsoft.GetHelp GetHelp
 • Microsoft.Getstarted Ideas (Get Began)
 • Microsoft.HEIFImageExtension HEIFImageExtension
 • Microsoft.Messaging Messaging
 • Microsoft.Microsoft3DViewer 3DViewer
 • Microsoft.MicrosoftEdge Edge
 • Microsoft.MicrosoftEdgeDevToolsClient EdgeDevToolsClient
 • Microsoft.MicrosoftOfficeHub OfficeHub
 • Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection SolitaireCollection
 • Microsoft.MicrosoftStickyNotes StickyNotes
 • Microsoft.MixedReality.Portal MixedReality.Portal
 • Microsoft.MSPaint Paint 3D
 • Microsoft.NET.Native.Framework.1.7 NET.Native.Framework.1.7
 • Microsoft.NET.Native.Framework.2.2 NET.Native.Framework.2.2
 • Microsoft.NET.Native.Runtime.1.7 NET.Native.Runtime.1.7
 • Microsoft.NET.Native.Runtime.2.2 NET.Native.Runtime.2.2
 • Microsoft.Workplace.OneNote Workplace.OneNote
 • Microsoft.OneConnect Cell Plans
 • Microsoft.Individuals Individuals
 • Microsoft.Print3D Print3D
 • Microsoft.ScreenSketch ScreenSketch
 • Microsoft.Companies.Retailer.Engagement Companies.Retailer.Engagement
 • Microsoft.SkypeApp SkypeApp
 • Microsoft.StorePurchaseApp StorePurchaseApp
 • Microsoft.Pockets Pockets Service
 • Microsoft.Home windows.Apprep.ChxApp SmartScreen
 • Microsoft.Home windows.Cortana Cortana
 • Microsoft.Home windows.Pictures Pictures
 • Microsoft.Home windows.SecHealthUI Home windows Defender
 • Microsoft.Home windows.XGpuEjectDialog XGpuEjectDialog
 • Microsoft.WindowsAlarms Alarms
 • Microsoft.WindowsCamera Digital camera
 • microsoft.windowscommunicationsapps Home windows Mail
 • Microsoft.WindowsFeedbackHub FeedbackHub
 • Microsoft.WindowsMaps Maps
 • Microsoft.WindowsSoundRecorder SoundRecorder
 • Microsoft.WindowsStore Home windows Retailer
 • Microsoft.Xbox.TCUI Xbox.TCUI
 • Microsoft.XboxApp Xbox App
 • Microsoft.XboxGameCallableUI XboxGameCallableUI
 • Microsoft.XboxGameOverlay XboxGameOverlay
 • Microsoft.XboxGamingOverlay XboxGamingOverlay
 • Microsoft.XboxIdentityProvider XboxIdentityProvider
 • Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay XboxSpeechToTextOverlay
 • Microsoft.YourPhone YourPhone
 • Microsoft.ZuneMusic ZuneMusic
 • Microsoft.ZuneVideo ZuneVideo
 • migwiz Straightforward Switch
 • mixedreality Home windows Blended Actuality
 • ndu Community Knowledge Utilization Monitoring Driver
 • onedrive
 • otherthemes Different Themes
 • passport Microsoft Passport
 • pdfreader Home windows Reader (PDF)
 • playready
 • printtopdf Print to PDF
 • printworkflow Print Workflow Service
 • reliabilityanalysis Reliability Evaluation Companies
 • retaildemo Retail Demo Content material
 • screensavers
 • sharedpc Shared PC mode
 • skypeortc Skype ORTC
 • soundsdefault Sounds (Default)
 • soundthemes Sound Themes
 • speechcommon Speech Recognition
 • speechtts Speech TTS
 • srumon Knowledge Utilization service
 • sstackwow64 Servicing Stack – 32 bit
 • stepsrecorder Steps Recorder
 • tempcache Cache and temp information
 • unp Common Notification Platform (UNP)
 • winsat Home windows System Evaluation Device (WinSAT)

Cấu hình Home windows 10 Lite

 • Reminiscence (RAM): 1 GB of RAM required.
 • Laborious Disk Area: 16 GB of free area required,
 • Processor: Intel Pentium 4 or later.

Obtain Home windows 10 Lite ISO

Home windows 10 Lite v12 2021 – 64bit

FshareMshareUserDrive

Home windows 10 Lite v9 2019 – 32bit

Fshare

Home windows Assortment

Fshare

 

Thông tin phiên bản Home windows 10 Lite

 • Tên đầy đủ của phần mềm: Home windows 10 Lite Phiên bản v12 2021
 • Tên tệp cài đặt: WIN.10.Lite.Version
 • Kích thước thiết lập đầy đủ: 2 GB
 • Loại thiết lập: Trình cài đặt ngoại tuyến / Cài đặt độc lập hoàn toàn
 • Kiến trúc tương thích: 32 Bit (x86) / 64 Bit (x64)
 • Phiên bản mới nhất được phát hành vào năm 2021
 • Nhà phát triển: Home windows

Leave a comment